Samuel Zborowski

Samuel Zborowski W swojej nowej ksi ce Jaros aw Marek Rymkiewicz wyprawia si w XVI stulecie aby opowiedzie o yciu i mierci Samuela Zborowskiego hetmana kozackiego kr lewskiego rotmistrza i kalwinisty W roku w

 • Title: Samuel Zborowski
 • Author: Jarosław Marek Rymkiewicz
 • ISBN: 9788360457993
 • Page: 270
 • Format: Hardcover
 • W swojej nowej ksi ce Jaros aw Marek Rymkiewicz wyprawia si w XVI stulecie, aby opowiedzie o yciu i mierci Samuela Zborowskiego, hetmana kozackiego, kr lewskiego rotmistrza i kalwinisty W 1574 roku, w czasie uroczysto ci koronacyjnych Henryka Walezego na Wawelu, Zborowski zabi czekanem kasztelana przemyskiego Andrzeja Wapowskiego i zosta za to skazany na banicj SW swojej nowej ksi ce Jaros aw Marek Rymkiewicz wyprawia si w XVI stulecie, aby opowiedzie o yciu i mierci Samuela Zborowskiego, hetmana kozackiego, kr lewskiego rotmistrza i kalwinisty W 1574 roku, w czasie uroczysto ci koronacyjnych Henryka Walezego na Wawelu, Zborowski zabi czekanem kasztelana przemyskiego Andrzeja Wapowskiego i zosta za to skazany na banicj Schroni si na dworze Stefana Batorego w Siedmiogrodzie i cho pom g mu obj tron Polski, jako banita zosta aresztowany i w roku 1584 ci ty Wywo a o to oburzenie szlachty, kt ra wyrok na Zborowskim uzna a za przejaw kr lewskiej tyranii Podobnie jak Juliusz S owacki, Rymkiewicz uwa a, e to w a nie wtedy, w czasie tamtych wydarze , narodzi a si polska wolno , rozumiana jako ycie w sporze z losem historycznym i metafizycznym Autor zastanawia si , co zosta o z tego idea u i jak si on przekszta ca Wykazuje, e mit polskiej tolerancji nie wytrzymuje konfrontacji ze r d ami historycznymi, kt re wprost roj si od opis w palenia na stosach, wbijania na pal, wiartowania, cinania i wyp dzania innowierc w i katolik w, cudzoziemc w i Polak w Swoj opowie o rycerskiej Polsce i dawnych Polakach tak r nych od naszych o nich wyobra e Rymkiewicz przeplata fragmentami o Heraklicie i Nietzschem, a tak e o tym, co pi Jan Kochanowski, kiedy siedzia pod lip , i o tym, co wida z okna domu pisarza w Milan wku.

  One thought on “Samuel Zborowski”

  1. Dobrze przeanalizowana historia Samuela Zborowskiego – szlachcica, czy raczej XVI wiecznego magnata, który pomógł zarówno Walezemu, jak i Batoremu sięgnąć po tron króla Polski, a w zamian francuz skazał go na banicję, a król Stefan pozwolił ściąć mu głowę. Autor korzysta z dużej liczby tekstów źródłowych, dzięki czemu przedstawia bardzo wiele ciekawych informacji i interesujących historii z XVI wiecznej Polski. Postawionych jest wiele pytań natury filozoficznej(kilka f [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *