Insomnia

Insomnia Insomnia ir Ilzes Jansones otrais rom ns aizkustino s un vienlaikus drosm gs un vesel gi pa kritisks st sts par m lest bu un cilv ka gar g es tap anas procesu Ar tobr d v l topo rom na Insomnia fragme

 • Title: Insomnia
 • Author: Ilze Jansone
 • ISBN: null
 • Page: 386
 • Format: Hardcover
 • Insomnia ir Ilzes Jansones otrais rom ns aizkustino s un vienlaikus drosm gs un vesel gi pa kritisks st sts par m lest bu un cilv ka gar g es tap anas procesu.Ar tobr d v l topo rom na Insomnia fragmentiem pla kai publikai bija iesp jams iepaz ties jau 2008 gada festiv l Prozas las jumi un 2009 gada Gr matu sv tkos psal , kur tas guva atsauc bu un pozit vu novInsomnia ir Ilzes Jansones otrais rom ns aizkustino s un vienlaikus drosm gs un vesel gi pa kritisks st sts par m lest bu un cilv ka gar g es tap anas procesu.Ar tobr d v l topo rom na Insomnia fragmentiem pla kai publikai bija iesp jams iepaz ties jau 2008 gada festiv l Prozas las jumi un 2009 gada Gr matu sv tkos psal , kur tas guva atsauc bu un pozit vu nov rt jumu gan no klaus t ju, gan no literat ras profesion u puses 2010 gada mart Insomnia gr matas form t dodas pie saviem cer tajiem las t jiem.Smalks attiec bu z m jums, nelieku ots p rdz vojums Rom n j tama sabiedr bas psiholo ija, jauna cilv ka iek j un r j laiktelpa B tisku lomu sp l ne tikai m lest ba, bet ar galven s varones, teolo ijas studentes, domas par reli iskaj m pieredz m un reli isko tekstu, kanonu attiec b m ar cilv ka domas br v bu.Svar gu un s p gu attiec bu beigas rada cilv k insomnia bezmiegu ar nemit gu iek jo monologu, vainas apzi u, nezi u, j ras b guma un budistisk tuk uma saj tu, p c kuras n k jauns paisums.Guntars Godi M lest bas un person bas veido an s sare t moza ka Teolo isks nemiers rokrok ar aizkustino u cilv cisku nemieru Pr ts un j t gums Labi dzied no vienaldz bas un aizspriedumiem.Dace Spar neK p rvar t fat lu egocentrismu attiec b s K sadz vot ar v lmi p c reli isk s pieder bas, ja Dievu gribas lam t gra ga b rna pa taisnum Rom na varoni gaida daudzas gr tas lappuses, mekl jot atbildes uz iem jaut jumiem.K rlis V rdi

  One thought on “Insomnia”

  1. Ļoti grūti novērtēt. No sākuma sižets pārāk neaizrāva, jo nesaskatīju mērķtiecību visās galvenās varones pārdomās. Tomēr ar laiku sapratu, ka sižets savā ziņā dzīvo paralēli tik samežģītajam emocionālajam aspektam grāmatā. Tik bezgala daudz pārdomu, kurām tomēr bija konteksts un pēc kurām tik ļoti liela nepieciešamība. Tik smeldzīgi. Dažbrīd tik ļoti bail par sevi palika. Grāmata brīžam psihiski it kā iedzina stūrī. Nobeigums, pēc kura cerēju un [...]

  2. There aren't much books about lesbian relationship .Well, the author, Ilze Jansone made a masterpiece about missing something, having a lack of something meaningful. Very depressing book although the events are settled in a sunny environment, Pardaugava.

  3. quotes"Es vēl neesmu aizvedusi savu dzīvi uz pazemojuma un aukstuma elli. Es vēl nelūdzos lai tiktu pamanīta. Es vēl esmu cilvēks, miesa, asinis, uzbudinājums un alka, alkas pēc tevis, mana mīļotā, alkas pēc glāsta, kas nebeidzas, ieiedams transcendencē.""Neciešami, ka diplomu neizsniedz tajā brīdī, kad tu kliedz, ka pietiek, ka gana tēlotas patiesības un paradīziskas laimības. Ka esi atēdies šo dievišķības pīrāgu. Ka pašu galveno tā arī neesi iemācījies.""Tas [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *