One thought on “فرجام نیچه”

  1. خوب بود بیشتر شعرهایی بلند بود درباره ی آدم ها و داستان هایی در تاریخ، هرچند در پیوست و مقدمه داستان های تاریخی خوانده شده بود اما پنج شعر زیبا بود از درونیات و کشمکش های شخصیت هایی چون نیچه، گوبلز و فون کلایست.

  2. داستان اول: فرجام نیچه نیچه در زندگی شخصی خود ناکامی های زیادی دید و دهه آخر عمر خود را در جنون به سر برد. این داستان به روزهای انزوای این اندیشه پرداز . پیوسته با خود و اجتماع در کلنجار می پردازد به آن روزها که تردید و جنون مثل پرده ای از مه فراپیش او سینه می افرازدبخشهایی از این [...]

  3. بیگانه گفت فراموش کن که تو انسان هستی، فکر کردن را از سرت بینداز. کسی که در چه و چون کار انسان زیاده فکر می کند، کارش به جنون می کشدنیچه گفت: ولی من یک مشکلم، و آنچه در مورد من صدق می کند در مورد دیگران هم صدق دارد.بیگانه گفت انسان مشکل نیست، بلکه چیز محال استبا این که ترجمشو زیاد [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *