Czym jest teatr?

Czym jest teatr Gdyby kto zada mi pytanie czym jest teatr i musia bym od razu bez namys u odpowiedzie my l e powiedzia bym e teatr jest tym co dzieje si w miejscu w kt rym znajduj si jednocze nie aktor i wi

 • Title: Czym jest teatr?
 • Author: Tadashi Suzuki
 • ISBN: 9788361835
 • Page: 388
 • Format: Paperback
 • Gdyby kto zada mi pytanie, czym jest teatr i musia bym od razu, bez namys u, odpowiedzie , my l , e powiedzia bym, e teatr jest tym, co dzieje si w miejscu, w kt rym znajduj si jednocze nie aktor i widz Spotykaj si oni bowiem za po rednictwem konkretnego miejsca i nie jest to jedynie abstrakcyjne spotkanie dw ch rodzaj w ludzi tych, nazywanych aktorami, Gdyby kto zada mi pytanie, czym jest teatr i musia bym od razu, bez namys u, odpowiedzie , my l , e powiedzia bym, e teatr jest tym, co dzieje si w miejscu, w kt rym znajduj si jednocze nie aktor i widz Spotykaj si oni bowiem za po rednictwem konkretnego miejsca i nie jest to jedynie abstrakcyjne spotkanie dw ch rodzaj w ludzi tych, nazywanych aktorami, i tych, nazywanych widzami Uwa am, e na tre takiego spotkania i charakter wzajemnych relacji w znacznym stopniu wp ywa miejsce W ka dym razie nie ulega w tpliwo ci, i to, co stanowi tre i sens spo ecznego dzia ania okre lanego mianem teatru , tworzone jest nie tylko przez ludzi teatru, ale tak e przez widz w Bez publiczno ci teatr nie b dzie istnia fragment ksi ki Jestem przekonany, e w tekstach zamieszczonych w niniejszym wyborze Czytelnicy znajd wiele bod c w i prowokacji do w asnych przemy le dotycz cych nie tylko problematyki teatralnej Autor jest bowiem od wielu lat aktywnym wiadkiem, uczestnikiem i komentatorem ycia kulturalnego oraz zjawisk zachodz cych we wsp czesnym spo ecze stwie Polem jego obserwacji jest przede wszystkim spo ecze stwo japo skie, ale co najmniej od wczesnych lat siedemdziesi tych XX wieku jest Suzuki r wnie aktywnym uczestnikiem wa nych wiatowych wydarze teatralnych Odwo uj c si w swojej pracy re yserskiej do rodzimej kultury, jednocze nie czerpie obficie z dorobku kultury europejskiej i wnikliwie obserwuje nurtuj ce wiat problemy o wymiarze globalnym fragment wst pu Henryka Lipszyca

  One thought on “Czym jest teatr?”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *