Sống thiền

S ng thi n Thi n tr th nh m t trong nh ng tinh hoa c a nh n lo i Ng y nay t ng sang T y ng i ta kh ng c n xa l g v i thi n v nh ng c ng n ng k di u c a n Nhi u trung t m th c h nh v h ng d n th c h nh thi n qu

 • Title: Sống thiền
 • Author: Nguyễn Minh Tiến
 • ISBN: 9781301356294
 • Page: 281
 • Format: Paperback
 • Thi n tr th nh m t trong nh ng tinh hoa c a nh n lo i Ng y nay, t ng sang T y ng i ta kh ng c n xa l g v i thi n v nh ng c ng n ng k di u c a n Nhi u trung t m th c h nh v h ng d n th c h nh thi n qu n c h nh th nh tr n kh p ch u u c c n c ng, v i m t truy n th ng s u xa h n, thi n b t r v o t ng t vi n l n c ng nh nh , v ng i ta g nThi n tr th nh m t trong nh ng tinh hoa c a nh n lo i Ng y nay, t ng sang T y ng i ta kh ng c n xa l g v i thi n v nh ng c ng n ng k di u c a n Nhi u trung t m th c h nh v h ng d n th c h nh thi n qu n c h nh th nh tr n kh p ch u u c c n c ng, v i m t truy n th ng s u xa h n, thi n b t r v o t ng t vi n l n c ng nh nh , v ng i ta g n nh c th t m n v i thi n kh ng m y kh kh n.Nh ng l n i v nh ng i u ki n b n ngo i C n y u t t th n c a m i ng i l i l chuy n kh c Nghe bi t v thi n, h c hi u v thi n, v s ng thi n l nh ng i u kh c nhau.Ng y nay nh ng ki n th c v thi n c ph bi n kh r ng r i Ng i ta h u nh d d ng n i ra c nh ng ch tinh y u c a thi n b ng ng n ng , v vi c tranh c i nhau v nh ng ch tinh y u kh ng ph i l ch a t ng x y ra.Ng i n v i thi n trong b i c nh , th ng r i v o m t trong hai i m c c oan i ngh ch nhau C ng i xem thi n nh m t ch , n i dung si u tuy t, v i nh ng kh i ni m b t kh thuy t , b t kh t ngh V th , th ng loay hoay r t l u trong nh ng ph m tr kh i ni m v c m th y th t kh kh n trong vi c ti p nh n thi nM t s ng i kh c l i nh n thi n v i m t c ch nh n qu gi n d Theo c ch n y, thi n tr th nh m t th l thuy t n gi n m b t c ai c ng c th t m hi u c r i b sung v o cho nh ng kh i ni m dung t c v n c qu nhi u trong m i con ng i.M t trong hai c c oan y u r t d nh n ra, v kh i n i c ng c th bi t l ch ng kh ng mang l i l i ch thi t th c n o cho cu c s ng Tuy nhi n, v n y l , i khi ng i ta kh ng i n m c c c oan, nh ng th c s c nh ng khuynh h ng nghi ng v m t trong hai th i c c S l ch h ng n y l i kh ng ph i l c n o c ng d d ng nh n bi t V i khi ch ng ta r i v o ch t d i g t ch nh m nh T p s ch n y c vi t ra nh m t l i c nh t nh cho ch nh b n th n t c gi , v mong m i c chia s ph n n o v i nh ng t m h n ng i u v m t v n m l ra mang l i r t nhi u an vui cho nh n lo i n u nh m i ng i trong ch ng ta u hi u ng v l m ng trong m t ch ng m c n o .Thi n nh m t d ng su i m t, m m i ch ng ta u l nh ng ng i ang mang trong m nh c n kh t ch y b ng t ng n i Ch nh n th y d ng su i m t y th i, c ng cho ta c m gi c vui m ng, d ch u bi t bao nhi u Nh ng p ng v i c n kh t ch y b ng, ch nh n kh ng th i th t ch ng ch g Ch ng ta nh t thi t ph i u ng n c d l m t ng m nh c ng s cho ta c m gi c th a m n t c th.V ch khi n o ta th c s c m nh n c nh ng g m d ng n c m t trong l nh kia mang l i cho t th n m i ch ng ta trong c n kh t b ng, khi y ta m i c th hi u c thi n l g , v nh ng g ta hi u c qua ng i kh c u ch c n l nh ng i u vu v , ng ng n.T p s ch n y c ng s ch l nh ng i u vu v , ng ng n Tuy nhi n, n c vi t ra g i m i b n n v i d ng su i m t trong l nh, v m i b n h y c i xu ng t m nh u ng l y m t v i ng m n c su i kia B n c ng c th t m m nh trong d ng su i m t y, n u nh b n mu n, th y r ng cu c s ng n y ch th c s c y ngh a khi ch ng ta c m nh n c n m kh ng ch l nh ng hi u bi t n i u qua l thuy t, kh i ni m M i ch ng ta u c th m c sai l m M i ch ng ta u c n c bi t bao i u b n t m lo ngh Thi n kh ng gi p ch ng ta nh t th i x a b m i sai l m, nh ng n gi p ch ng ta nh n r v th c y v m i sai l m c a m nh, v h ng ch ng ta n m t t ng lai ng y c ng ho n thi n Thi n c ng kh ng gi p ch ng ta nh t th i g t b c t t c nh ng i u b n t m lo ngh , nh ng n gi p ch ng ta bi t c ch kh ng b cu n tr i, nh n ch m v nh m t ch nh m nh trong nh ng m i b n t m lo ngh .V i nh ng ngh a , ch ng ta c th n v i thi n nh m t ngh thu t s ng an vui, v v th m m i m t ph t gi y th c h nh thi n s gi p ch ng ta ngay t c th i c m nh n c nh ng gi tr , nh ng ngh a m i m h n c a cu c s ng nhi m m u n y.Ch ng t i kh ng ngh r ng nh ng i u c vi t ra y ho n to n l nh ng khu n th c hay nguy n t c c n ph i c tu n theo Tuy nhi n, c nh ng i u hay n i ng h n l r t nhi u i u c tr nh b y y qu ng l nh ng khu n th c, nh ng nguy n t c, nh ng n kh ng ph i l nh ng ph t ki n c a t c gi l di s n k th a c a nh ng ng i i tr c, nh ng tr tu si u ph m m nh n lo i n y r t may m n c c ng g p th t s c a t c gi ch l tr nh b y nh ng i u y theo nh c ch hi u c a m nh, qua kinh nghi m th c s c a b n th n m nh V v th , c th c nh ng i m ng ho c sai trong Ng i vi t mong m i c n nh n v ch n th nh bi t n m i s ng g p x y d ng v n i dung t p s ch Th ng 9 n m 2003Nguy n Minh

  One thought on “Sống thiền”

  1. Thiền đã trở thành một trong những tinh hoa của nhân loại. Ngày nay, từ Đông sang Tây người ta không còn xa lạ gì với thiền và những công năng kỳ diệu của nó. Nhiều trung tâm thực hành và hướng dẫn thực hành thiền quán đã được hình thành trên khắp châu Âu. Ở các nước Á Đông, với một truyền thống sâu xa hơn, thiền đã bắt rễ vào từng tự viện lớn cũng như nhỏ, và người ta gần n [...]

  2. Đúng như tác giả nói những điều chưa thực sự trải nghiệm thì qua lời người khác ta chỉ thấy như là vu vơ thôi, nhưng phép tỉnh thức và nhận biết dung dị hoàn toàn có thể hình thành, mỗi khi đầu óc nhiễu loạn cứ tập trung vào hơi thở để bình an trở về.Mượn ở một quán cafe sách đã nhiều tháng nay bao giờ xuất viện sẽ mua dâu tây trả sách cảm ơn.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *