Istorija Jugoslavije u 20. veku

Istorija Jugoslavije u veku Slede i svoj profil stru njaka za dru tvenu istoriju srpskim itaocima poznat po bri ljivo ura enoj Socijalnoj istoriji Srbije Clio kao i poznate tradicije nema ke istoriografije u o

 • Title: Istorija Jugoslavije u 20. veku
 • Author: Marie-Janine Calic Mari-Žanin Čalić Ranka Gašić Vladimir Babić
 • ISBN: 9788671024334
 • Page: 352
 • Format: Hardcover
 • Slede i svoj profil stru njaka za dru tvenu istoriju srpskim itaocima poznat po bri ljivo ura enoj Socijalnoj istoriji Srbije 1815 1941, Clio, 2004 , kao i poznate tradicije nema ke istoriografije u ovom domenu, Mari anin ali istoriju Jugoslavije prvenstveno posmatra u irokom luku dru tvenih promena 19 i 20 stole a Svoju analizu zasniva na ispitivanju etiri strukSlede i svoj profil stru njaka za dru tvenu istoriju srpskim itaocima poznat po bri ljivo ura enoj Socijalnoj istoriji Srbije 1815 1941, Clio, 2004 , kao i poznate tradicije nema ke istoriografije u ovom domenu, Mari anin ali istoriju Jugoslavije prvenstveno posmatra u irokom luku dru tvenih promena 19 i 20 stole a Svoju analizu zasniva na ispitivanju etiri strukturalne pojave dugog trajanja nacionalnog pitanja, socio ekonomske nerazvijenosti, regionalnih razlika i polo aja Jugoslavije naspram velikih sila.Pisana odmereno i skrojena s podjednakom pa njom za krupne dru tvene tokove i posebnosti koje ova tema nala e, Istorija Jugoslavije u 20 veku izbegava i kritikuje zamke orijentalisti kih itanja istorije Balkana, polemi u i sa stavovima o navodnoj antimodernosti balkanskih naroda Ona tako e ini mudar otklon od deterministi kih obja njenja i povla enja dalekose nih vertikala, neretko prisutnih u istoriografiji o modernoj Srbiji i Jugoslaviji Ni ta nije bilo nepovratno, ni ta neizbe no, zaklju uje autorka To je ujedno i otvoren poziv za nova itanja i dijalog srpske sa drugim evropskim istoriografijama.

  One thought on “Istorija Jugoslavije u 20. veku”

  1. Knjiga je odličan pregled političkih, ekonomskih, i društvenih promena u Jugoslaviji. Kao i svaki pregled, ona se ne udubljuje, ali daje odlične primere pokazatelja tih promena. U tom smislu, knjiga ne nudi originalne doprinose koliko sažima prethodne studije.Međutim, poglavlja o smrti Jugoslavije su izuzetna i puna originalnih uvida u taj fenomen koji autorka stavlja u kontekst opšte krize moderne i razočarenja u progres. Društva Jugoslavije su znala sve o krizi a ništa o tome kako da [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *