Stāsti: Prozas lasījumi klātienē un neklātienē 2005-2006

St sti Prozas las jumi kl tien un nekl tien Izlas iek auti d tapu i darbi gan pieredz ju u rakstnieku gan debitantu veikums gan da prozas las jumos izskan ju ie autori gan t di kas las jumos da du iemeslu d nav piedal ju ies jo st s

 • Title: Stāsti: Prozas lasījumi klātienē un neklātienē 2005-2006
 • Author: Pauls Bankovskis Laura Brokāne Andra Neiburga Pēteris Pūrītis Reinis Tukišs Daina T. Jānis Einfelds Ēriks Hānbergs
 • ISBN: 9789984789293
 • Page: 206
 • Format: Paperback
 • Izlas iek auti 2005d tapu i darbi gan pieredz ju u rakstnieku, gan debitantu veikums gan 2005da prozas las jumos izskan ju ie autori, gan t di, kas las jumos da du iemeslu d nav piedal ju ies, jo st sti rodas un piedz vo liel ku vai maz ku publicit ti ne jau tikai Prozas las jumu tr s vai divu dienu robe s, daudzi interesanti darbi pav d un t pat diem l ar Izlas iek auti 2005d tapu i darbi gan pieredz ju u rakstnieku, gan debitantu veikums gan 2005da prozas las jumos izskan ju ie autori, gan t di, kas las jumos da du iemeslu d nav piedal ju ies, jo st sti rodas un piedz vo liel ku vai maz ku publicit ti ne jau tikai Prozas las jumu tr s vai divu dienu robe s, daudzi interesanti darbi pav d un t pat diem l ar paz d publik cij s periodik , savu sto las t ju, iesp jams, nemaz nesasniegu i.Gr mat apkopoti 20 m su rakstnieku st sti, m inot daudzmaz objekt vi par d t interesant k s 2005 2006 gada tendences sproz Izdevumu papildina un ilustr ar cita aktu la laika par d ba grafiti Gr matas m kslinieks Kristians Brekte.

  One thought on “Stāsti: Prozas lasījumi klātienē un neklātienē 2005-2006”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *