One thought on “جن زده”

  1. خوب بود،خداروشکر هیچ کدام از داستان ها تکراری نبود،ترجمه روان اما با غلط تایپی همراه بود.داستان ها بیشتر بر درونیات و کشمکش های فردی و درونی متمرکز بودند که خود جذابیت آن ها را چندین برابر می کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *