Seks. Odwieczny problem Kościoła

Seks Odwieczny problem Ko cio a Chyba adna religia wiata nie skoncentrowa a swojego zainteresowania na p ciowo ci i seksualno ci cz owieka w takim stopniu jak uczyni o to chrze cija stwo a katolicyzm w szczeg lno ci Poszukiwanie o

Knickers jest najwi kszym bykiem na wiecie Wa y prawie Knickers to prawdopodobnie najwi kszy byk na wiecie Wa y prawie p torej tony i zdecydowanie odznacza si na tle innych zwierz t na pastwisku Jego poka ne rozmiary uchroni y go od rze ni. D ugie weekendy w roku Je li umiej tnie wykorzystasz Je li umiej tnie wykorzystamy przys uguj cy nam w pracy urlop, to w przysz ym roku mo emy zyska w sumie a miesi c wolnego Ktre daty planowa z rozwag Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Zapraszamy na Czwartek Literacki Dyskusja panelowa Czy we Wroc awiu istnieje ycie literackie Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddzia we Wroc awiu zaprasza na Czwartek Literacki, ktry odb dzie si wrze nia czwartek o godzinie w Caf Ksi garni Tajne Komplety, ul.Przej cie Garncarskie , Wroc aw.

 • Title: Seks. Odwieczny problem Kościoła
 • Author: Uta Ranke-Heinemann
 • ISBN: 9788377734
 • Page: 167
 • Format: Paperback
 • Chyba adna religia wiata nie skoncentrowa a swojego zainteresowania na p ciowo ci i seksualno ci cz owieka w takim stopniu, jak uczyni o to chrze cija stwo, a katolicyzm w szczeg lno ci Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego Ko ci tak dawniej, jak i dzi uznaje, e g wnym miejscem pope niania grzechu jest ma e ska lub niema e ska sypialnia, a nie inne mChyba adna religia wiata nie skoncentrowa a swojego zainteresowania na p ciowo ci i seksualno ci cz owieka w takim stopniu, jak uczyni o to chrze cija stwo, a katolicyzm w szczeg lno ci Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego Ko ci tak dawniej, jak i dzi uznaje, e g wnym miejscem pope niania grzechu jest ma e ska lub niema e ska sypialnia, a nie inne miejsca, gdzie amanie przykaza boskich jest zdecydowanie bardziej jednoznaczne na przyk ad pole bitwy mo e by bardzo interesuj ce.Wed ug Uty Ranke Heinmann nabieraj ce kszta t w wczesne chrze cija stwo w naturalny spos b zaadaptowa o popularne w tym okresie wzorce antyczne G wnie chodzi tu o dziedzictwo gnostycko stoickie z jego umi owaniem ascezy, kultem czysto ci, zanegowaniem przyjemno ci cielesnych itd Nie kto inny jak Seneka nawo ywa Nie czyni nic dla rozkoszy.Wraz z up ywem wiek w chrze cija ski system moralno ci, zawsze mocno zwi zany z yciem intymnym cz owieka, ulega zadziwiaj cym, cz sto wr cz szokuj cym zmianom Mimo to hierarchowie ko cielni, zazwyczaj starsi, bez enni m czy ni celibatariusze, jak ich nazywa autorka , nigdy nie zrezygnowali z prawa do nauczania, czym jest nieczysto , zmys owo , nieprzyzwoito , co jest naturalne , a co przeciw naturze Sk d czerpali pewno w tym wzgl dzie Oczywi cie z nauk Jezusa Poniewa nie mia y one nigdy charakteru pe nego, usystematyzowanego wyk adu i nie zawiera y jednoznacznych wskaz wek, Ko ci zr cznie temu zaradzi , uzupe niaj c, porz dkuj c i konkretyzuj c przes anie Jezusa w duchu teologii moralnej Czy mia i ma do tego prawo Czy interpretacje te s aby na pewno s uszne Oto jest pytanie Wszystkie barwne teorie, zbiory zakaz w i nakaz w, ustalenia kolejnych ko cielnych synod w i papieskich encyklik na temat tego, co jest, a co nie jest grzechem w dziedzinie seksualno ci w du ej mierze opiera y si na przemy leniach wielkich filozof w, cz sto uznanych potem za wi tych Najsolidniejszymi filarami katolickiej moralno ci seksualnej byli Augustyn i Tomasz z Akwinu Autorka jest bezlitosna w cytowaniu ich nauk Niekt re z nich mo na by nawet uzna za zabawne, gdyby nie to, e bardzo wp yn y na pogl dy kolejnych, ju p niejszych my licieli, i wyrz dzi y zapewne ogromn szkod w zdrowiu i yciu niezliczonych rzesz ludzi Przygn biaj ce, a zarazem przera aj ce by y fragmenty po wi cone dzie u dw ch dominikan w pt M ot na czarownice oraz rozdzia poruszaj cy problematyk diab a, kt ry jak powszechnie wierzono i nauczano maj c mo liwo ci mieszania si do seksu, powodowa w tej dziedzinie ludzkiego ycia wiele zagro e.Czym dla poprzednich stuleci by y szczeg owe dywagacje, czy ksi dz ma prawo udzieli sakramentu ma e stwa eunuchowi, kt re pozycje seksualne s grzeszne, a kt re nie, czy i w jakim wypadku ona mo e odm wi m owi wsp ycia, na ile dni przed Komuni wi t nale y powstrzyma si od seksu, dlaczego stosunek przerywany jest grzechem miertelnym, kiedy dopuszczalne jest u ycie prezerwatywy, pod warunkiem, e ma dziurki tym w naszym stuleciu sta y si inne, r wnie trudne zagadnienia Katoliccy morali ci musz rozstrzyga , co robi z ma e stwami bez lubu, parami homoseksualnymi, antykoncepcj , zap odnieniem in vitro, zmian p ci, coraz silniejszym nawo ywaniem do zniesienia celibatu itd itd Problem w nie brakuje Chyba e wi kszo ludzi uzna, i wszystkie te sprawy nie s sprawami teolog w i papie y, lecz medycyny i samych ma onk w e nale do obszar w ich w asnej odpowiedzialno ci i stosunku do partnera.Aby unikn nieporozumie autorka, prof dr teologii katolickiej, jest osob wierz c i w adnym wypadku nie neguje istnienia ani Boga, ani Jezusa Z r nych powod w jest przeciwna usuwaniu ci y i nie uwa a, e akt seksualny to co w rodzaju przyjemnego sportu Nikomu nie radzi wyst powa z Ko cio a ani go od wewn trz rozsadza Twierdzi, e wszystko powinno zosta , jak jest Chodzi jej natomiast o to, e cz owiek powinien racjonalnie my le , a przynajmniej pr bowa to robi Jest przekonana, e znane nam religijne wzorce pochodz tylko i wy cznie od ludzi i wszystkie one zosta y stworzone, aby wype ni luki w poznaniu Boga, kt ry w oczywisty spos b jest n i e p o z n a w a l n y Straci a katedr wyk adowcy na Uniwersytecie w Essen, bo publicznie powiedzia a, e Maryja nie mog a by jednocze nie matk i dziewic Za swoje pogl dy zosta a ekskomunikowana, ale mimo to nigdy nie wyrzek a si wiary i czuje si nadal cz onkiem Ko cio a.Ka dy, kto cho odrobin interesuje si religi , filozofi , histori powinien przeczyta t ksi k Stanowi ona kwintesencj bada akademickich, ale napisana jest przyst pnie i z wielk erudycj.

  One thought on “Seks. Odwieczny problem Kościoła”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *