AKP'li Yıllarda Emeğin Durumu

AKP li Y llarda Eme in Durumu al malar Yordam Kitap taraf ndan kitapla t r lan Ba ms z Sosyal Bilimciler in bu yeni ortak r n ekonomik geli melere arka planda yer vererek hemen t m ile AKP y netiminde ge en li y llarda ser

 • Title: AKP'li Yıllarda Emeğin Durumu
 • Author: Bağımsız Sosyal Bilimciler
 • ISBN: 9786051720982
 • Page: 381
 • Format: Paperback
 • al malar Yordam Kitap taraf ndan kitapla t r lan Ba ms z Sosyal Bilimciler in bu yeni ortak r n , ekonomik geli melere arka planda yer vererek, hemen t m ile AKP y netiminde ge en 2000 li y llarda sermaye yanl serbest piyasa a rl kl politikalar n emek iler zerindeki etkilerine odaklan yor.Kitab n ilk b l m , ele al nan d nemde T rkiye ekonomisinin uluslararas d al malar Yordam Kitap taraf ndan kitapla t r lan Ba ms z Sosyal Bilimciler in bu yeni ortak r n , ekonomik geli melere arka planda yer vererek, hemen t m ile AKP y netiminde ge en 2000 li y llarda sermaye yanl serbest piyasa a rl kl politikalar n emek iler zerindeki etkilerine odaklan yor.Kitab n ilk b l m , ele al nan d nemde T rkiye ekonomisinin uluslararas d zlemde de erlendirilmesine, ikinci b l m ise i g c piyasalar ndaki geli melerin analizine ayr lm t r Yayg n s ylemin aksine, AKP y netimi alt nda T rkiye nin parlak ve istisnai ekonomik sonu lara ula amad sergilenmi tir.Kitab n izleyen b l m nde u sorulara yan t aranmaktad r al ma hayat , eme in rg tlenmesi ve toplumsal m cadelesi ve tar msal yap lar, neoliberalizmin ideolojik ko ulland rmalar alt nda nas l bi imlenmi tir Bu bi imlenme, gelir ve servet b l m n s n fsal d zeyde nas l etkilemi tir Olumsuz b l m r nt lerini emek iler ve yoksullar i in katlan labilir k lmak zere, hangi telafi mekanizmalar harekete ge irilmi tir bunlar n sonu lar nelerdir Kitab n son b l m nde T rkiye de eme in durumu tart l rken o u kez yeterince incelenmeyen nemli alan e itim ve bilim, sa l k, bar nma ele al nm t r Alt nc B l m de e itim ve bilimin ticarile ti i ve a da de erlerden uzakla t vurgulanmakta, Yedinci B l m de sa l k sekt r ndeki geli meler Sa l kta D n m Program ekseninde, ana ba l klar yla ayr nt land r lmakta, Sekizinci ve son B l m de ise h zl kentle me ve kentsel d n m giri imleri ile bunlar n do urdu u toplumsal muhalefet incelenmektedir.

  One thought on “AKP'li Yıllarda Emeğin Durumu”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *